Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jesteśmy zaszczyceni, że wybrali Państwo Naszą Restaurację. Chcemy zapewnić Państwu najwyższy standard usług.
Dlatego Państwa bezpieczeństwo i komfort stawiamy na pierwszym miejscu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi zasad ochrony Państwa danych osobowych, jakie stosujemy.

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to Restauracja Kulisy zarejestrowana pod nazwą MG CATERING Małgorzata Dymek Armata z siedzibą w Rzeszowie (35-207) przy ul. Jastrzębia 29, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 8130019700 Regon 691765405. Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość usług, powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych w Restauracja Kulisy można się skontaktować pod adresem e-mail: dyrektor@hotelfalcon.pl


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług cateringowych. Obok głównego celu przetwarzania, realizujemy także poniższe cele:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Restaurację w związku z poniesioną przez Restaurację szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona
przed roszczeniami Gościa w stosunku do Restauracji.
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług dla Gości.
4. w przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną, Restauracja przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach, po to by przesyłać treści najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom i preferencjom oraz oferty, które są najbardziej zgodne z jego oczekiwaniami. Będziemy analizować wybory zakupowe Gościa związane z naszą działalnością, aby oferować produkty podobne i najlepiej dopasowane do Państwa preferencji. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe gromadzone przez monitoring restauracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w naszych obiektach.


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzamy, pozyskujemy od Państwa. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. Prosimy pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana. Prosimy skierować maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie jednak nie rodzi po Państwa stronie żadnych konsekwencji prawnych. Po prostu nie będziemy więcej przesyłać do Państwa informacji o naszej działalności.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest uzasadniony interes Restauracji, którym jest konieczność zapewnienia stałego bezpieczeństwa na terenie obiektu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług dla Gości restauracji jest uzasadniony cel administratora. Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. W przypadku różnego rodzaju incydentów i wypadków będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla usunięcia niebezpieczeństwa.


PRZEKAZYWANIE DANYCH
Restauracja przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
4. firmom realizującym dla Restauracji usługi turysyczno – eventowe wynikające z zawartych przez Restaurację umów na organizacje imprez.
Ponadto, w przypadku konieczności ochrony roszczeń, przekażemy Państwa dane osobowe kancelariom celem ochrony prawnej.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług cateringowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Restauracji lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe
lub do czasu usunięcia Gościa z bazy na jego prośbę
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.


MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Restauracji lub po przesłaniu żądania
na adres e-mail: dyrektor@hotelfalcon.pl,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• w stosunku do przetwarzania na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody;
• w stosunku do przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – prawo do wniesienia sprzeciwu.


DODATKOWE INFORMACJE
1. Restauracja nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
2. Restauracja ma prawo do odmówienia Gościowi przyjęcia do obiektu i świadczenia usług cateringowych w przypadku odmowy przekazania danych niezbędnych do zawarcia umowy.